Důležité informace

Jak často čistit a kontrolovat komín?

1) Rodinné a menší bytové domy (kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)

Uhlí, koks, dřevo, biomasa

Čištění komína

 • dvakrát ročně u kotlů či kamen s provozem do šesti měsíců v roce (obvykle na vytápění),
 • třikrát ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění i ohřev vody), lze dělat svépomocí

Výběr sazí a dehtu z dolní části komína

 • jednou ročně, lze dělat svépomocí

Kontrola komína

 • jednou ročně

Plyn

Čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola

 • jednou ročně

Lehký topný olej

Čištění

 • třikrát ročně

Výběr usazenin z dolní části komína a kontrola

 • jednou ročně

Kdo se o to stará: majitel domu

 2) Chaty a chalupy

Čištění a výběr usazenin z dolní části komína

 • u všech paliv nejméně jednou ročně, u dřeva či uhlí lze čistit svépomocí

Kontrola komína 

 • u všech paliv nejméně jednou ročně

Kdo se o to stará: majitel domu.

3) Větší bytové domy (kotle s výkonem nad 50 kW)

Uhlí, koks, dřevo, biomasa

Kontrola a čištění, výběr sazí a dehtu z dolní části komína, čištění kotle 

 • dvakrát ročně

Plyn

Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína

 • jednou ročně

Čištění kotlů a ohřívačů vody 

 • podle návodu výrobce

Lehký topný olej

Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína

 • jednou ročně

Čištění kotle

 • nejméně podle návodu výrobce

Kdo se o to stará: správní firma nebo pověřená osoba z bytového družstva či společenství vlastníků bytů, případně majitel domu.

Často kladené otázky:

Doplňující právní informace:

 

1) Povinná roční kontrola spalinových cest

Od 22. 1. 2016 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni vstupuje v platnost Vyhláška č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.

 

2) Co tedy obsahuje výše zmiňovaná Vyhláška?

Pro snazší orientaci ve zjednodušené formě:

 

A) sjednocuje a vymezuje terminologii, aby bylo jasné, co je co, a nedocházelo nadále k někdy až absurdním případům vznikajícím použitím termínů jako např. „prohlídka, návštěva, posudek, komín“ apod.

spalinová cesta – má obecně tři části - spotřebič, kouřovod a komín, přičemž v konkrétním případě nemusí být všechny použity (např. plynový turbo kotel s vyústěním skrze fasádu má pouze spotřebič a kouřovod). Dosud byla obecně zažita představa, že všem kontrolám podléhá pouze komín.

čištění spalinové cesty – odstranění nečistot vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovodu a komínu

vybírání nečistot – odstranění nečistot nahromaděných během provozu a čištění

kontrola spalinové cesty – odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty

revize spalinové cesty – první detailní kontrola spalinové cesty při jejím uvedením do provozu, nebo po každé její změně.

 

B) definuje, které spalinové cesty se musí kontrolovat:

* všechny, které se během roku používají. Nekontrolované spalinové cesty se používat nemohou.

 

C) definuje četnost kontrol, čištění a vybírání nečistot běhen jednoho roku:

* minimálně 1 x ročně musí být každá spalinová cesta kontrolována, čištěna a vybírána. Pro většinu spalinových cest je četnost vyšší.

 

D) definuje, kdo je oprávněn jakou činnost vykonávat:

* vybírání a čištění je možno provádět svépomocí, kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví a revizi pouze revizní technik se speciálním oprávněním

Nařízení vlády přímo nedefinuje postihy za neplnění nově předepsaných povinností, ale deleguje je obecně na místně příslušné stavební úřady a požárníky, kteří však disponují poměrně rozsáhlými možnostmi, a to jak uložit pokutu, tak zakázat užívání konkrétní spalinové cesty. Skutečný problém však nastane v případě poškození majetku nebo zdraví. V tomto případě nejen, že pojišťovny obecně omezí nebo zruší plnění, ale při ohrožení nebo poškození třetí osoby vznikají i další velice nepříjemné odpovědnosti (asi podobně jako při nehodě v autě bez STK).

Samozřejmě všechno něco stojí a především v počátcích mohou být roční náklady vyšší, nicméně opakované kontroly (pokud je bude provádět stejná firma) pak výrazně klesnou. Majitelům nemovitostí by se měly náklady kompenzovat úsporami za vytápění díky optimalizaci provozu, vždy však záleží na konkrétních podmínkách a typu spalinové cesty. Stejně jako u jakékoliv údržby obecně platí, že nejvýhodnější cestou je svěřit se do rukou odborné, kompetentní firmy schopné provádět dlouhodobý dohled.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o zákonnou úpravu, která absolutní většinu majitelů všech typů nemovitostí zatěžuje novými povinnostmi, které navíc musí být pravidelné po celou dobu užívání stavby. O oprávněnosti a účelnosti je jistě možno diskutovat, nicméně pokud se podaří snížit počet požárů, jakož i počet úmrtí, jedná se o věc jistě záslužnou.

Nový předpis však také znamená úlevu. Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci komín čistit sám, a to jen třikrát za rok. Zda to dělá dobře, potvrdí roční kontrola kominíka.

Kvůli špatně čištěným či postaveným komínům v Česku ročně vypukne na 300 požárů. Změnily se materiály i kotle a lidé čištění podceňují. "Lidé si mají na kontrolu komínů i dnes zvát kominíky, ale dost z nich to nedělá."

Pokud ale vznikne požár a ukáže se, že komín neprošel kontrolou, tak podle nové vyhlášky může celá věc skončit správním řízením s pokutou až do 25 tisíc korun.